OVER ONS | CONTACTGEGEVENS | SITEMAP

Over ons

Of eigenlijk over u, want daar draait het om!


Aanrechtbladen fabriek denkt menselijk

“Het is voor ons de combinatie van commercie en mensen, die dit vak zo mooi maakt. Natuurlijk willen we een financieel gezond bedrijf zijn, maar er is zoveel meer in het leven. Een blij gezicht van een klant, een tevreden medewerker of het maken van een prachtig product, dat zijn uiteindelijk de dingen die ons voldoening geven.”


Aanrechtblad.nu denkt groot

Met ons team hebben we het maken van terrazzo- en betonfabricaten tot een kunst verheven. Niets is ons te gek. Bij ons kan de klant rekenen op een klantvriendelijke behandeling, een kwaliteitsproduct en een deskundig advies.”


Aanrechtblad.nu denkt aan u

“Aanrechtbladen fabriek heeft klantvriendelijkheid in een hoog vaandel staan. Het zijn van die simpele dingen die het verschil kunnen maken. Zo beantwoorden wij bijvoorbeeld altijd de telefoon, is onze website informatief en overzichtelijk en doen wij onze uiterste best om onze afspraken na te komen.” 


Aanrechtblad.nu denkt samen

“Ons team bestaat uit vakkrachten, die stuk voor stuk gespecialiseerd zijn in een deel van het proces. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit. Mensen moeten het prettig vinden om hier te werken. 


Aanrechtblad.nu denkt dat u dit wel interessant vindt:

  • Wij zijn zeer klantvriendelijk ingesteld.

  • De productmogelijkheden zijn (bijna) eindeloos.

  • Wij hebben ons eigen transportbedrijf.

  • Wij meten zelf in.

  • Wij zijn telefonisch goed bereikbaar.

  • Wij hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding.

  • Onze fabriek is centraal gelegen (in Nijkerk).

  • Wij zijn loyaal naar onze dealers, klanten en medewerkers.

  • Wij zijn geen 06-nummer ergens in een schuur of garage maar een bedrijf dat 2 jaar actief is met het verbeteren van onze producten en diensten.


Algemene voorwaarden Aanrechtbladenfabriek B.V.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1    Aanbieding: een veralgemeniseerd en vrijblijvend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, bekendgemaakt op de website, alsmede in (reclame)folders, kranten, tijdschriften en/of magazines.
1.2    Schriftelijk: hieronder valt eveneens e-mailcorrespondentie.
1.3    Aanrechtbladenfabriek B.V.: de verkoper/opdrachtnemer die – onder andere onder de handelsnamen Aanrechtblad.nu en Kokbeton – een overeenkomst wil aangaan en aangaat.
1.4    Beton: Beton is een mengsel waarin de korrelgroottes van de verschillende soorten zand en grind, in de juiste hoeveelheden, elkaar zodanig aanvullen dat het mengsel uithardt tot een steenachtig en duurzaam materiaal.
1.5    Ondanks het ontluchtingsproces kunnen er incidenteel luchtbellen ontstaan. Ook na meerdere jaren. Dit is inherent aan het product, zoals ook haarscheuren. Ook kan het blad (krimp) scheurtjes bevatten. Beton wordt nat gestort, tijdens het verhardingsproces komt warmte vrij, waardoor er tijdens het afkoelen (krimp) ook scheurtjes kunnen ontstaan. Aanrechtbladenfabriek B.V. kan een onderhoud set hiervoor leveren.
1.6    Beton is kalkhoudend en hierdoor gevoelig voor vlekken. Veel mensen weten deze gebruikssporen te waarderen, het geeft het blad immers een uniek en doorleefd uiterlijk.
1.7    Probeer zo veel mogelijk het morsen van zure vloeistoffen en olie of vet te voorkomen, zoals bij het ontkalken van apparatuur en het morsen van sappen op basis van vruchten. Mocht men toch morsen dan zo snel mogelijk het gemorste product opnemen met een (vochtige) doek of keukenrol. We raden aan om zure vloeistoffen zo veel mogelijk boven de gootsteen in te schenken. Ook adviseren wij een snijplank te gebruiken en voor hete pannen een onderzetter.

1.8    Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.9    Dragende constructie: de (combinatie van) materialen waarop, -in, -aan, -tussen en -onder de producten dienen te worden gemonteerd. Het minimale draagvermogen voor het onderstel dient 84 kilo per strekkende meter (1000*700*50mm) te zijn.
1.1    Inmeettekening: de tekening c.q. gegevens op basis waarvan Aanrechtbladenfabriek B.V. zijn werkzaamheden verricht, voorzien van ten minste alle maten in millimeters van de te fabriceren, leveren, monteren, produceren en/of vervaardigen producten. Van de apparatuur, spoelbakken en kranen moet de maatvoering bekend zijn of aanwezig zijn voor de start van het productieproces.

1.2    Haarscheuren: Haarscheuren kunnen ontstaan doordat er te veel druk op het beton komt te staan. Veelal komt dit voor bij bladen met een grotere afmeting dan genoemd in  bijlage I. Haarscheuren kunnen zowel zichtbaar als onderhuids zitten en horen bij een natuurproduct als beton. Warmte wisselingen kunnen ook voor haarscheuren in het beton zorgen. Aanrechtbladenfabriek B.V. kan een onderhoud set hiervoor leveren.
1.3    Maatwerkproducten: de door of in opdracht van Aanrechtbladenfabriek B.V. gefabriceerde, geproduceerde en/of vervaardigde producten op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, die aldus specifiek zijn toegespitst op de specifieke wensen van de opdrachtgever, zoals maat, kleur en materiaal.
1.4    Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een rechtspersoon, alsmede diens rechtsopvolgers, met wie Aanrechtbladenfabriek B.V. een overeenkomst is aangegaan tot het fabriceren, leveren, monteren, produceren en/of vervaardigen van producten.
1.5    Offerte: een gespecificeerd en concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, voorzien van ten minste een uitdrukkelijke en volledige omschrijving van de te fabriceren, leveren, monteren, produceren en/of vervaardigen producten en de te verrichten diensten/werkzaamheden, alsmede de hieraan verbonden (totale) prijs.
1.6    Overeenkomst: de tussen Aanrechtbladenfabriek B.V. en een opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het fabriceren, leveren, monteren, produceren en/of vervaardigen van producten.
1.7    Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de overeenkomst die tussen Aanrechtbladenfabriek B.V. en de opdrachtgever wordt gesloten buiten het bedrijfspand dan wel de vaste verkoopplek van Aanrechtbladenfabriek B.V.
1.8    Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Aanrechtbladenfabriek B.V. en de opdrachtgever wordt gesloten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij – tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst – uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.9    Producten: de door Aanrechtbladenfabriek B.V. aangeboden zaken, zoals aanrechtbladen, kranen, kooksystemen, spoelbakken/gootstenen, tafels, zitmeubilair en/of overige keuken of woonkamer gerelateerde zaken.
1.10    Terrazzo: een natuurproduct dat tot stand komt door menselijke fabricering, producering en/of vervaardiging, welke van nature imperfecties bevat zodat elk product uniek is. Terrazzo bestaat feitelijk uit niets meer dan korrels die bij elkaar gehouden worden door cement. Het eindproduct wordt bepaald door de kleur en de soort stenen die worden toegevoegd aan het cement, alsmede de manier van slijpen en afwerken van het product.
1.11    Website: de websites van Aanrechtbladenfabriek B.V. zijn, waaronder in ieder geval www.aanrechtbladenfabriek.nl, www.aanrechtblad.nu, www.KokBeton.nl www.aanrechtblad.nu en Lavabos.nl
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn gesloten tussen Aanrechtbladenfabriek B.V. (en gelieerde ondernemingen: Stockbox B.V. / P.J.P. Kok B.V .) en opdrachtgevers, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Aanrechtbladenfabriek B.V.
2.2    De algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing op de door Aanrechtbladenfabriek B.V. en opdrachtgevers gesloten overeenkomsten. Dit is alleen anders indien de bedrijfsleider – de heer P. Kok – hiermee schriftelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd.
2.3    Indien – conform artikel 2.2 – slechts gedeeltelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
2.4    Indien Aanrechtbladenfabriek B.V. de algemene voorwaarden aanpast, blijven de bij de offerte en overeenkomst overlegde/overeengekomen algemene voorwaarden van toepassing. Dit is alleen anders indien de gewijzigde algemene voorwaarden vóór het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig door de opdrachtgever zijn aanvaard.
2.5    Indien (een deel van) enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is dan wel wordt verklaard wegens de nietigheid of een vernietiging daarvan, tast dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van het overige (gedeelte van de) bepaling(en) niet aan.
2.6    Op alle tussen Aanrechtbladenfabriek B.V. en opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit is alleen anders indien de bedrijfsleider – de heer P. Kok – hiermee schriftelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd.
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1    Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan, onder de ontbindende voorwaarde dat – binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen – de opdrachtgever een inmeettekening heeft overlegd dan wel een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. een inmeettekening heeft opgemaakt in opdracht van de opdrachtgever.
3.2    Een door Aanrechtbladenfabriek B.V. verstrekte offerte dient te worden bestempeld als een aanbod, met dien verstande dat dit aanbod geldig is voor de duur van 14 dagen vanaf de dag na dagtekening van de offerte.
3.3    Een door Aanrechtbladenfabriek B.V. bekendgemaakte aanbieding dient te worden bestempeld als een vrijblijvend aanbod, met dien verstande dat dit aanbod kan worden herroepen onverwijld na de aanvaarding. Dit is alleen anders indien de aanbieding is voorzien van een termijn waarvoor deze geldt en voor zover de voorraad strekt.
3.4    Een door een (potentiële) opdrachtgever opgemaakte offerte via de website betreft een vrijblijvend aanbod en is indicatief, met dien verstande dat de hierop volgende offerte van Aanrechtbladenfabriek B.V. dient te worden bestempeld als een afwijkende aanvaarding en aldus als zowel een nieuw aanbod als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.5    Indien de overeenkomst mondeling is overeengekomen, zijn de gegevens die Aanrechtbladenfabriek B.V. in haar systeem heeft opgeslagen bepalend voor hetgeen tussen partijen zijn overeengekomen zoals bevestigd naar de opdrachtgever.
3.6    Indien er – om welke reden dan ook – een wijziging dient plaats te vinden in de tot stand gekomen overeenkomst, dient de partij die de wijziging tracht door te voeren de contractspartij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De wijziging vindt enkel doorgang indien de contractspartij schriftelijk en ondubbelzinnig instemt met de voorgestelde wijziging, behoudens eventuele bijkomende kosten.
Artikel 4. Terrazzo, beton en overige producten
4.1    Terrazzo en beton vertonen van nature imperfecties en elk product is derhalve uniek. Dit brengt met zich dat eventuele lichte kleur- en structuurverschillen, alsmede haarscheuren, kleine maatverschillen en gaatjes inherent zijn aan het product en zijn derhalve – althans jegens een opdrachtgever die geen consument is – noch een gebrek noch een tekortkoming in de nakoming. De hiervoor geldende (maat)tolerantie van de producten is opgenomen als bijlage I.
4.2    Kleine beschadigingen aan de geslepen kanten van de keramische tegels zijn inherent aan het product, mits deze zijn ontstaan door het op maat slijpen van de tegels. Het plaatsen van de tegels (in spoelbakken/gootstenen) geschiedt voorts middels menselijke handarbeid, zodat de geplaatste tegels – alsmede door de lichte beschadigingen wegens de slijpwerkzaamheden – enigszins in de hoogte van elkaar kunnen afwijken. Dergelijke beschadigingen en/of afwijkingen vormen derhalve – althans jegens een opdrachtgever die geen consument is – noch een gebrek noch een tekortkoming in de nakoming.
Artikel 5. Modellen, monsters en voorbeelden
5.1    De door Aanrechtbladenfabriek B.V. getoonde modellen, monsters en/of voorbeelden van terrazzo en beton producten wijken af van de overeen te komen producten. Getoonde modellen, monsters en/of voorbeelden dienen dan ook slechts ter indicatie c.q. aanduiding en hieraan kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
Artikel 6. Inmeettekening
6.1    De inmeettekening is bindend en van essentieel belang voor het tot stand komen, alsmede het nakomen van de overeenkomst, met dien verstande dat Aanrechtbladenfabriek B.V. op basis van deze tekening de in de offerte overeengekomen producten fabriceert, levert, monteert, produceert en/of vervaardigt binnen de mogelijkheden zoals overeengekomen.
Artikel 7. Prijzen en tarieven
7.1    Alle prijzen luiden in de munteenheid EUR (lees: euro). Dit is alleen anders indien de bedrijfsleider – de heer P. Kok – hiermee schriftelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd.
7.2    Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
7.3    Aan samengestelde prijsopgaven van meerdere producten/diensten, zoals offertes, kunnen enkel rechten worden ontleend indien het aanbod in zijn geheel (en tijdig) wordt/is aanvaard(t).
7.4    Leverings-, transport- en monteringskosten zijn niet automatisch bij de offerte inbegrepen. Deze kosten worden apart berekend en zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de afstand in kilometers naar en mogelijke obstakels bij het leveringsadres, alsmede het aantal benodigde arbeidsuren voor het monteren van de producten. Deze kosten – althans de berekening hiervan – worden wel expliciet benoemd in de offerte.
7.5    De prijzen zijn onder voorbehoud van verschrijvingen, met dien verstande dat aan de prijzen geen rechten kunnen worden ontleend.
Artikel 8. Betaling
8.1    Alle betalingen door de opdrachtgever dienen giraal te geschieden op IBAN NL11 RABO 0195 2948 07, t.n.v. Aanrechtbladenfabriek B.V. en onder vermelding van het factuur/ordernummer/offertenummer.
8.2    De opdrachtgever is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 50% van het totaal verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient te zijn voldaan binnen 7 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
8.3    De opdrachtgever is verplicht het resterende openstaande en verschuldigde bedrag bij levering van de producten te voldoen binnen 3 dagen na (op)levering.
Artikel 9. Levering
9.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. streeft ernaar de producten binnen 4 weken te leveren, met dien verstande dat deze termijn aanvangt de dag volgende op de dag waarop zowel de aanbetaling is voldaan alsmede de opdrachtgever de inmeettekening heeft overlegd dan wel een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. de inmeettekening heeft opgemaakt. Deze termijn geldt slechts als indicatie en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
9.2    Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Aanrechtbladenfabriek B.V. kenbaar heeft gemaakt.  Indien dit mondeling is geschied, zijn de gegevens die Aanrechtbladenfabriek B.V. in haar systeem heeft opgeslagen bepalend.
9.3    De opdrachtgever dient Aanrechtbladenfabriek B.V. in de gelegenheid te stellen de producten – op het moment dat deze gereed zijn voor levering – binnen 14 dagen te kunnen leveren, bij gebreke waarvan de producten op kosten van de opdrachtgever zullen worden opgeslagen. Levering geschiedt door de producten bij Aanrechtbladenfabriek B.V. af te halen dan wel op de overeengekomen plaats van levering te bezorgen.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1    Door het leveren van de producten verschaft Aanrechtbladenfabriek B.V. de opdrachtgever de macht over de producten. Dit betekent dat de opdrachtgever houder is van de producten en slechts eigenaar van de producten wordt onder de opschortende voorwaarde dat het volledig verschuldigde bedrag – zowel uit de onderhavige als andere (eerdere) tussen partijen gesloten overeenkomsten – aan Aanrechtbladenfabriek B.V. is voldaan.
10.2    De opdrachtgever is tot op het moment dat hij/zij alle in artikel 8 verschuldigde bedragen volledig aan Aanrechtbladenfabriek B.V. heeft voldaan, slechts bevoegd de geleverde producten te gebruiken voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening nodig is, maar hij/zij mag de producten in ieder geval niet bezwaren met enig (beperkt) recht en/of in pand geven ten behoeve van derden.
10.3    Zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 8, is Aanrechtbladenfabriek B.V. bevoegd de geleverde producten op te eisen middels revindicatie. De hiermee in verband staande kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en creditering zal geschieden op basis van de dagwaarde van de producten.
10.4    Aanrechtbladenfabriek B.V. verliest zijn eigendomsrecht over de geleverde producten slechts conform artikel 10.1, met dien verstande dat de producten – behoudens reeds duurzaam bevestigde tegels – niet door middel van natrekking en/of zaaksvorming tot het eigendom van de opdrachtgever dan wel een derde komen te behoren.
Artikel 11. Rechten en plichten Aanrechtbladenfabriek B.V.
11.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. neemt – wanneer de producten gereed zijn voor levering – contact op met de opdrachtgever om een leverdatum en tijdstip af te spreken. Indien deze afspraak telefonisch geschiedt, is de in het systeem van Aanrechtbladenfabriek B.V. opgeslagen datum en tijdstip bindend.
11.2    Aanrechtbladenfabriek B.V. levert de producten conform de tussen partijen gesloten overeenkomst af, met dien verstande dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst.
11.3    De montage bestaat uit het plaatsen c.q. installeren, afstellen en afkitten van de door Aanrechtbladenfabriek B.V. geleverde producten, behoudens de montage van kookpitten (‘PITT cooking’) en kokend waterkranen (‘Quookers’), alsmede het aanleggen van water, stroom, luchtschachten en gasvoorzieningen en overige voorzieningen.
11.4    Alvorens over te gaan tot het monteren van de producten, meet de monteur de locatie waar de producten gemonteerd dienen te worden in en controleert de monteur de dragende constructie.
11.5    Indien de dragende constructie niet voldoet aan de minimum vereisten, kan de monteur – mits de planning van Aanrechtbladenfabriek B.V. dit toelaat – de constructie ter plaatse dragend maken. De hiermee in verband staande kosten – te weten de materiaalkosten en het uurtarief van EUR 45,- per monteur, exclusief btw – komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor deze werkzaamheden is de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming nodig van de opdrachtgever.
11.6    Indien Aanrechtbladenfabriek B.V. de producten niet kan leveren door toedoen van opdrachtgever zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, dan is opdrachtgever de transportkosten verschuldigd alsmede de stallingskosten van EUR 20,- per dag tot het moment Aanrechtbladenfabriek in de gelegenheid is gesteld om alsnog te kunnen leveren. Opdrachtgever zal Aanrechtbladenfabriek B.V. hiervan (het alsnog kunnen leveren) schriftelijk in kennis stellen.
11.7    Aanrechtbladenfabriek B.V. verzekert zich middels een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 12. Rechten en plichten opdrachtgever
12.1    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van een inmeettekening. Dit is alleen anders indien schriftelijk is overeengekomen dat de inmeettekening door een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. wordt opgemaakt. De maten worden weergeven in millimeters.
12.2    De opdrachtgever is verplicht de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Aanrechtbladenfabriek B.V. te bewaren.
12.3    De overeengekomen locatie van levering dient gereed te zijn voor de levering/montage, met dien verstande dat de medewerker(s) van Aanrechtbladenfabriek B.V. – zonder hinder en zonder wezenlijke veranderingen op de betreffende locatie te hoeven uitvoeren – de producten kunnen leveren/monteren. Dit betekent dat de keukenopstelling is gemonteerd. Indien dit niet het geval is, zullen de benodigde werkuren voor deze montagewerkzaamheden in rekening worden gebracht van EUR 45,- per uur nadat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. Indien opdrachtgever alsnog zelf de montage wil verzorgen, dan zijn de transportkosten en opslagkosten van EUR 20,- per dag verschuldigd (indien de producten niet opgeslagen kunnen worden bij opdrachtgever).
12.4    Indien de producten door Aanrechtbladenfabriek B.V. gemonteerd dienen te worden, is de opdrachtgever verplicht tijdig – dus uiterlijk de dag vóór de ingevolge artikel 11.1 overeengekomen datum – de locatie van de te monteren producten te voorzien van een dragende constructie.
12.5    Indien de producten op een door partijen overeengekomen adres geleverd dienen te worden, is de opdrachtgever – indien van toepassing – verplicht onverwijld Aanrechtbladenfabriek B.V. op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van obstakels voor de levering, zoals de omstandigheid dat:
I.    de producten op een andere verdieping dan de begane grond geleverd dienen te worden;
II.    het afleveradres moeilijk te bereiken is in verband met weg- en/of bouwwerkzaamheden.
12.6    De opdrachtgever dan wel een door hem/haar aangewezen derde dient bij zowel het inmeten – indien dit door een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. geschiedt – als bij het leveren van de producten aanwezig te zijn.


Artikel 13. Herroepingsrecht
13.1    De opdrachtgever kan – mits hij/zij een consument is – de overeenkomst die tot stand is gekomen op afstand of buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:
I.    de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten indien het een overeenkomst betreft tot het verrichten van diensten, zoals de levering en/of montage van de producten;
II.    de dag waarop de consument of een door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is:
a.    de producten heeft ontvangen;
b.    het laatste product heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c.    de laatste zending of het laatste product heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
13.2    De consument maakt van zijn herroepingsrecht gebruikt door het binnen de in artikel 13.1 gestelde termijn het ingevulde modelformulier of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te zenden aan Aanrechtbladenfabriek B.V. Laatstgenoemde bevestigd de ontvangst van de verklaring te allen tijde schriftelijk aan de consument.
13.3    Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
I.    de overeenkomst tot het verrichten van diensten (lees: de montage) indien Aanrechtbladenfabriek B.V. de nakoming van de overeenkomst volledig is nagekomen binnen de ontbindingstermijn
II.    maatwerkproducten (elk aanrechtblad is maatwerk omdat het wordt geconstrueerd aan de hand van de specificaties van de opdrachtgever).
13.4    De consument zendt of overhandigt de door hem/haar ontvangen producten onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in artikel 13.2 bedoelde verklaring – aan Aanrechtbladenfabriek B.V. dan wel aan een door laatstgenoemde gemachtigde derde, tenzij Aanrechtbladenfabriek B.V. heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde producten zelf af te halen. De kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument.
13.5    Aanrechtbladenfabriek B.V. vergoedt na ontbinding van de overeenkomst conform artikel 13.2 onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding – alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de transportkosten.
13.6    Tenzij Aanrechtbladenfabriek B.V. heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, is zij bevoegd de betaling – zoals beschreven in artikel 13.5 – op te schorten tot het moment waarop de producten door haar zijn ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij/zij de producten heeft teruggezonden.
13.7    De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
Artikel 14. Garantie
14.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. levert 2 jaar garantie op de door haar gefabriceerde, geproduceerde dan wel vervaardigde producten, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
I.    het product is (normaal) gebruikt waarvoor het is bestemd;
II.    het product is – indien het product gemonteerd dient te worden – gemonteerd door een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V.;
III.    het product is conform de onderhoudsvoorschriften onderhouden zoals genoemd in artikel 1.7.

14.2    De in artikel 14.1 bedoelde garantie is in ieder geval uitgesloten indien er een gebrek aan het product is ontstaan door:
I.    het onjuist opslaan van de producten door de opdrachtgever;
II.    het zitten dan wel staan op de producten door één of meerdere personen;
III.    het laten vallen van zware voorwerpen op de producten, met name op de aanrechtbladen;
IV.    het rechtstreeks snijden dan wel hakken op de producten, met name op de aanrechtbladen;
V.    normale gebruikerssporen en van nature gerelateerde kenmerken van het product, zoals het ontstaan van krassen, haarscheuren en kleine maatverschillen;
VI.    het door de opdrachtgever – zonder ondubbelzinnige en schriftelijke toestemming van de bedrijfsleider, de heer P. Kok – aanpassen dan wel bewerken van de producten;
VII.    het gebruik van een kokend water kraan (‘Quooker’) boven een betonnen spoelbak/gootsteen.
14.3    Indien een gebrek is ontstaan en onder de garantie valt, draagt Aanrechtbladenfabriek B.V. zorg voor herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product binnen een redelijke termijn, tenzij dit onmogelijk is of niet kan worden gevergd en zonder dat de opdrachtgever – die geen consument is – daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
Artikel 15. Klachtplicht
15.1    De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het product dat is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (lees: gebrekkig is) indien hij/zij Aanrechtbladenfabriek B.V. daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken op de hoogte heeft gebracht. Deze kennisgeving is voor de opdrachtgever zijnde een consument in ieder geval tijdig indien hij/zij Aanrechtbladenfabriek B.V. binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking op de hoogte heeft gebracht.
15.2    De kennisgeving geschiedt in ieder geval schriftelijk, onder vermelding van een uitdrukkelijke en specifieke omschrijving van de vermeende gebreken én – indien mogelijk – middels overlegging van één of meerdere foto’s van de gestelde gebreken.
15.3    Indien de klacht gegrond wordt bevonden, draagt Aanrechtbladenfabriek B.V. zorg voor herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product binnen een redelijke termijn, tenzij dit onmogelijk is of niet kan worden gevergd en zonder dat de opdrachtgever daarnaast ook schadevergoeding vordert.
Artikel 16. Opschorting
16.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. is – zonder zich enige beperking op te leggen ten aanzien van de aan haar toekomende rechten op basis van de wet – in ieder geval bevoegd de nakoming van zijn verbintenis jegens de opdrachtgever op te schorten indien laatstgenoemde niet tijdig:
I.    de aanbetaling heeft voldaan conform artikel 8.2;
II.    een inmeettekening heeft overlegd conform artikel 12.1, tenzij een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. de inmeettekening opmaakt;
III.    de locatie van de te leveren/monteren producten gereed heeft voor de levering/montage conform artikel 12.3;
IV.    de locatie van de te monteren producten heeft voorzien van een dragende constructie conform artikel 12.4;
V.    Aanrechtbladenfabriek B.V. op de hoogte heeft gebracht van de aanwezige obstakels voor de levering conform artikel 12.5;
16.2    De opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever.
Artikel 17. Ontbinding
17.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. is – zonder zich enige beperking op te leggen ten aanzien van de aan haar toekomende rechten op basis van de wet – in ieder geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig:
I.    de aanbetaling dan wel het resterende openstaande en verschuldigde bedrag heeft voldaan conform artikel 8.2 en 8.3;
II.    een inmeettekening heeft overlegd conform artikel 12.1, tenzij een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. de inmeettekening heeft opgemaakt.
17.2    De ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever.
Artikel 18. Exoneratie
18.1    Aanrechtbladenfabriek B.V. is niet aansprakelijk voor de ontstane schade c.q. gemaakte fouten die te wijten is/zijn aan een onjuiste, onvolledige en/of foutieve inmeettekening, tenzij de tekening conform de uitzondering van artikel 12.1 door een monteur van Aanrechtbladenfabriek B.V. tot stand is gekomen.
18.2    Aanrechtbladenfabriek B.V. is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever gestelde schade die feitelijk is gebaseerd op de kenmerken die beton en terrazzo van nature bezitten en/of die vallen binnen de grenzen van de in bijlage I opgenomen (maat)tolerantie, zoals weergegeven in artikel 4.
18.3    Aanrechtbladenfabriek B.V. is in geen enkel (overig) geval gehouden tot het vergoeden van schade aan een opdrachtgever, mits hij/zij geen consument is en behoudens de gevallen wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aanrechtbladenfabriek B.V.
18.4    Aanrechtbladenfabriek B.V. is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van schade indien de tekortkoming niet aan haar kan worden toegerekend dan wel haar niet kan worden verweten en er aldus sprake is van een rechtvaardigings- en/of schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht, noodtoestand en noodweer.
Artikel 19. Verjaring
19.1    Iedere rechtsvordering en ieder verweer van de opdrachtgever – waaronder in ieder geval tot nakoming van een verbintenis en vergoeding van schade, alsmede gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde werken (en producten) niet aan de overeenkomst beantwoorden – verjaart naar verloop van twee jaar o.g.v. art. 7:761 BW. De verjaringstermijn vangt aan conform het wettelijke aanvangstijdstip.